STATUT ZESPOŁU SCENTRALIZOWANEJ OBSŁUGI
FINANSOWO – KSIĘGOWEJ W NOWYM SĄCZU

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo – Księgowej w Nowym Sączu, zwany dalej Zespołem, jest jednostką organizacyjną miasta Nowego Sącza, prowadzoną w formie jednostki budżetowej pełniącą funkcję jednostki obsługującej, w rozumieniu art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powołaną do prowadzenia wspólnej obsługi finansowo – księgowej jednostek organizacyjnych Miasta Nowego Sącza.

§ 2

Zespół nie posiada osobowości prawnej.

§ 3

1. Terenem działalności Zespołu jest Miasto Nowy Sącz.
2. Siedzibą Zespołu jest miasto Nowy Sącz.
3. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Prezydent Miasta Nowego Sącza.

Rozdział II
Cel i przedmiot działania

§ 4

1. Przedmiotem działania Zespołu jest wykonywanie w imieniu Miasta zadań polegających na prowadzeniu wspólnej obsługi finansowo – księgowej funduszu świadczeń socjalnych w części dotyczącej udzielania świadczeń na cele mieszkaniowe pracownikom, emerytom i rencistom – byłym pracownikom, jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza wymienionych § 2 uchwały.
2. Jednostki obsługiwane przez Zespół w rozumieniu art. 10a pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 6a pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, to:
1) Zespół Żłobków Miejskich w Nowym Sączu,
2) Miejskie Przedszkole nr 1 w Nowym Sączu,
3) Miejskie Przedszkole nr 3 w Nowym Sączu,
4) Miejskie Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu,
5) Miejskie Przedszkole nr 7 w Nowym Sączu,
6) Miejskie Przedszkole nr 18 w Nowym Sączu,
7) Zespół Przedszkoli w Nowym Sączu,
8) Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Nowym Sączu,
9) Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Nowym Sączu,
10) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu,
11) Szkoła Podstawowa nr 11 im. Juliana Tuwima w Nowym Sączu,
12) Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Nowym Sączu,
13) Szkoła Podstawowa nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu,
14) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Nowym Sączu,
15) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Nowym Sączu,
16) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Nowym Sączu,
17) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Nowym Sączu,
18) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Nowym Sączu,
19) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 w Nowym Sączu,
20) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 7 w Nowym Sączu,
21) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8 w Nowym Sączu,
22) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9 w Nowym Sączu,
23) Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu,
24) Zespół Szkół nr 5 – Specjalnych w Nowym Sączu,
25) Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu,
26) Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nowym Sączu,
27) Pałac Młodzieży w Nowym Sączu,
28) Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu,
29) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Sączu,
30) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Sączu,
31) Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu,
32) Zespół Szkół Nr 3 w Nowym Sączu,
33) Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo – Księgowej w Nowym Sączu.

§ 5

Do podstawowych zadań Zespołu należy:
1) w zakresie zapewnienia obsługi administracyjno – finansowej i organizacyjnej:
a) opracowanie planu i realizacja budżetu Zespołu,
b) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej wydatków budżetowych i dochodów budżetowych,
c) opracowanie materiałów analitycznych i sprawozdawczych (rzeczowych, finansowych, osobowych),
d) sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego,
e) sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu),
f) prowadzenie obsługi rachunków bankowych,
g) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
h) prowadzenie spraw dotyczących zatrudnionych pracowników Zespołu,
i) obsługa finansowo – księgowa środków funduszu świadczeń socjalnych pracowników,
j) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej, finansowo – księgowej Zespołu.
2) w zakresie administrowania wydzielonymi środkami zakładowych funduszy świadczeń socjalnych pracowników, emerytów i rencistów – byłych pracowników, jednostek organizacyjnych Miasta Nowego Sącza wymienionych w § 2 uchwały:
a) ustalanie zasad prowadzenia wspólnej działalności socjalnej, zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
b) opracowywanie regulaminu przyznawania pożyczek w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi,
c) przyznawanie pożyczek i ich realizacja,
d) prowadzenie gospodarki kasowej,
e) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,
f) opracowanie materiałów analitycznych i sprawozdawczych,
g) sporządzanie okresowych i rocznych bilansów oraz sprawozdań,
h) prowadzenie obsługi rachunku bankowego funduszu świadczeń socjalnych,
i) prowadzenie ewidencji przekazywanych odpisów z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe obsługiwanych jednostek,
j) przekazywanie obsługiwanym jednostkom informacji o stanie funduszu i zadłużenia,
k) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej wspólnej działalności socjalnej.
3) archiwizowanie dokumentacji,
4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

Rozdział III
Organizacja jednostki

§ 6

1. W Zespole tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
1) kierownik jednostki,
2) główny księgowy.
2. Działalnością Zespołu kieruje Kierownik jednostki, który reprezentuje ją na zewnątrz oraz odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie.
3. Kierownik działa na podstawie upoważnień udzielonych przez Prezydenta Miasta.
4. Prezydent Miasta powierza stanowisko Kierownika i nawiązuje z nim stosunek pracy.
5. Kierownik wykonuje zadania Zespołu przy pomocy głównego księgowego oraz pozostałych pracowników Zespołu, zatrudnionych na stanowiskach w liczbie określonej w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu.
6. Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników określa Kierownik.
7. Kierownik zatrudnia i zwalnia pracowników Zespołu oraz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników zatrudnionych w Zespole.
8. Pracownicy Zespołu są pracownikami samorządowymi.

§ 7

Strukturę organizacyjną Zespołu określa regulamin organizacyjny.

Rozdział IV
Majątek i finanse

§ 8

1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.
2. Działalność finansową Zespołu regulują przepisy obowiązujące samorządowe jednostki budżetowe.

§ 9

Zespół prowadzi rachunki bankowe:
1. budżetowy,
2. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
3. bieżący.

§ 10

Organ prowadzący jednostkę budżetową pod nazwą Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo – Księgowej wyposażył ją w majątek w postaci środków trwałych i obrotowych.

§ 11

1. Podstawą działalności Zespołu jest roczny plan finansowy.
2. Zespół prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Procedury ustalania i zmiany planu finansowego określają odrębne przepisy.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 12

Zmiany statutu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego nadania.

§ 13

1. Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo – Księgowej w Nowym Sączu używa pieczęci – stempla w brzmieniu obejmującym pełną nazwę oraz adres jej siedziby, nr telefonu i NIP.
2. Zespół używa przy znakowaniu spraw skrótu: ZSOF – K.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązujące.