Cele i zadania

MISJA ZESPOŁU SCENTRALIZOWANEJ OBSŁUGI FINANSOWO – KSIĘGOWEJ

poprawa warunków mieszkaniowych wybranej grupy pracowniczej realizowana poprzez kompleksową obsługę finansowo-księgową zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników  administracji i obsługi oraz emerytów i rencistów jednostek organizacyjnych Miasta Nowego Sącza prowadzących wspólną działalność socjalną w zakresie pożyczek mieszkaniowych.

Główne cele i zadania ZSOF-K:
– ukształtowanie sprawnego systemu pomocy socjalnej w sferze mieszkaniowej,
– efektywne gospodarowanie wspólnymi środkami socjalnymi,
– rozdzielanie środków finansowych w formie pożyczek na cele mieszkaniowe związane z remontem, budową, rozbudową i zakupem domu czy mieszkania,
– kompleksowa realizacja pożyczek na cele mieszkaniowe,
– pomoc osobom, których dom, mieszkanie ucierpiały wskutek klęsk żywiołowych lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych,
– maksymalizacja jakości usług: skracanie czasu wykonywania usług, dostępność informacji dotyczących współpracy,
– maksymalizacja zadowolenia pożyczkobiorców w zakresie proponowanych usług.