Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna w związku z ochroną danych osobowych

 Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Scentralizowanej Obsługi
Finansowo-Księgowej 33-300 Nowy Sącz ul. Batorego 76.

Inspektor ochrony danych jest dostępny w siedzibie Administratora Danych od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30, kontakt telefoniczny: 18 442 17 15.

Celem przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy w sprawie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Kodeks cywilny art. 720-724, 876-887.

Odbiorcą danych zamieszczonych we wniosku i umowach o pożyczkę oraz prośbie o zmianę warunków spłaty zadłużenia:

– danych pożyczkobiorcy: imię i nazwisko, nr pesel, adres zamieszkania, numer konta bankowego, ilość osób w gospodarstwie domowym, zarobek miesięczny współmałżonka netto, inne dochody
i przysporzenia netto, dochód miesięczny na jedną osobę netto, miejsce zatrudnienia i stanowisko, okres zatrudnienia, wysokość uposażenia brutto i netto, informacja o zajęciu komorniczym, potwierdzenie uprawnień emerytalnych / rentowych, miesięczna wysokość emerytury / renty / świadczenia kompensacyjnego, oświadczenie o własności / współwłasności / najmie budynku / lokalu mieszkalnego, wysokość przyznanej pożyczki, okres spłaty i wysokość rat, nr pożyczki, dochód netto wraz z przysporzeniami na jednego członka gospodarstwa domowego z ostatnich trzech miesięcy, dodatkowe informacje o sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej. 

 – danych dwóch poręczycieli: imię i nazwisko, nr pesel, adres zamieszkania, nazwa zakładu pracy.

są pracownicy ZSOF-K i członkowie Komisji opiniującej przyznawanie świadczeń.

Dane dotyczące spłaty pożyczki będą przekazywane do Pana/Pani zakładu pracy
i do poręczycieli.

Podanie powyższych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresu archiwizacji.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pana/Pani dane będą przetwarzane w systemie informatycznym Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo-Księgowej w Nowym Sączu.

Podpisy:

  1. Pożyczkobiorca: ……………………….
  2. Poręczyciele:

1) ………………………..
2) ………………………..