Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności ZSOF-K

Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo-Księgowej w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZSOF-K.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie zawsze są dostępne cyfrowo w całości
 • Elementy nietekstowe (zdjęcia, ozdobne obrazki, ikonki) nie mają zawsze wpisanej wartości alternatywnej. Braki te są na bieżąco usuwane.
 • Zbyt mały kontrast niektórych elementów tekstowych i nietekstowych.
 • Brak podstawowych informacji o ZSOF-K w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bogusława Stanaszek.
 • E-mail: zsofk@edu.nowysacz.pl
 • Telefon: +48 184421715

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo-Księgowej
 • Adres: Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo-Księgowej
  ul. Batorego 76
  33-300 Nowy Sącz
 • E-mail: zsofk@edu.nowysacz.pl
 • Telefon: +48 184421715

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo-Księgowej przy ul. Batorego 76. Jest to budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Nowym Sączu.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 • wejście do budynku przez małą bramkę od ulicy Batorego, na wysokości bramki niski próg betonowy, z tyłu budynku schody, a następnie drzwi na klatkę schodową, biuro mieści się na drugim piętrze
 • komunikacja pozioma : korytarz na jednym poziomie, komunikacja pionowa : klatka schodowa, schody, brak windy
 • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku : tablice informacyjne
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego
 • brak parkingu własnego, dostępne parkingi na terenie miasta Nowego Sącza w pobliżu budynku szkoły

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
na prośbę telefoniczną osoby z niepełnosprawnością ruchową gdy zachodzi taka potrzeba pracownik schodzi do klienta

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz można dodatkowo korzystać z zestawu narzędzi zwiększających dostępność strony poprzez zmianę parametrów wyświetlania strony:

 • powiększanie lub pomniejszanie tekstu
 • odcienie szarości
 • wysoki kontrast
 • negatyw
 • białe tło
 • podkreślanie odnośników

Inne informacje i oświadczenia

Staramy się pisać zrozumiale teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.