O nas

Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo-Księgowej w Nowym Sączu od dnia 4 marca 1977 r. administruje środkami wspólnego funduszu mieszkaniowego tworzonego ze środków wydzielonych z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych pracowników, emerytów i rencistów – byłych pracowników Zespołu oraz obsługiwanych jednostek na podstawie zawartych umów z dyrektorami jednostek prowadzących wspólną działalność socjalną.

Zespół w imieniu Miasta Nowego Sącza realizuje zadania wspólnej obsługi finansowo-księgowej funduszu świadczeń socjalnych udzielając osobom uprawnionym z obsługiwanych jednostek organizacyjnych miasta zwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Pożyczki udzielane są w corocznie ustalanych terminach i na zasadach określonych w „Regulaminie gospodarowania środkami scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych w części przeznaczonej na pożyczki mieszkaniowe”.

Przyznawane pożyczki są nieoprocentowane i spłacane w miesięcznych ratach.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UPRAWNIONYCH Z OBSŁUGIWANYCH JEDNOSTEK DO KORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY