R E G U L A M I N

gospodarowania środkami scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych w części przeznaczonej na pożyczki mieszkaniowe w Zespole Scentralizowanej Obsługi Finansowo-Księgowej w Nowym Sączu i obsługiwanych jednostkach.

§ 1

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowi:
1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 998),
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 984 z późniejszymi zmianami),
3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 854),
4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119),
5. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U 2019 r. poz. 1781 z późniejszymi zmianami).

§ 2

1. Wspólny fundusz mieszkaniowy tworzą środki przekazywane z corocznego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przez jednostki organizacyjne miasta Nowego Sącza, z którymi Zespół podpisał umowy o prowadzeniu wspólnego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznaczonego na cele pożyczek mieszkaniowych.
2. Obowiązkowe wpłaty od poszczególnych jednostek określa się w wysokości 10% rocznego, planowanego funduszu, którym dysponuje szkoła, placówka oświatowa tj. razem odpis nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz emerytów, rencistów
i nauczycieli pobierających świadczenie kompensacyjne. Wpłaty odprowadza się za każdy rok kalendarzowy w dwóch ratach: 75% odpisu do 31 maja, pozostałe 25% do 30 września; ewentualne korekty wynikające ze zmiany zatrudnienia regulowane są na końcu roku kalendarzowego.
3. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększają odsetki od funduszu zgromadzone na koncie bankowym, które na koniec roku kalendarzowego są dzielone i dopisywane poszczególnym jednostkom. W przypadku likwidacji obsługiwanej jednostki organizacyjnej podział i dopisanie odsetek mogą nastąpić w ciągu roku kalendarzowego.
4. Środki nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

§ 3

1. Środkami zfśs administruje Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo-Księgowej w Nowym Sączu na podstawie umów zawartych zgodnie z § 2 pkt 1, wg zasad uzgodnionych ze Związkami Zawodowymi zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. Wnioski rozpatrywane są przez Komisję, którą tworzą przedstawiciele związków zawodowych i Główny księgowy ZSOF-K. Przewodniczącym Komisji jest Kierownik ZSOF-K. Zakres kompetencji Komisji, sposób funkcjonowania i przyznawania świadczeń
z funduszu reguluje Regulamin Komisji Socjalnej ds. pożyczek mieszkaniowych.
3. Dane osób uprawnionych są przetwarzane na podstawie art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku
z art. 6 ust. 1 lit. c, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Dane osób uprawnionych są przetwarzane przez ZSOF-K, jako Administratora oraz działających w jego imieniu i z jego upoważnienia członków Komisji socjalnej, zobowiązanych do zachowania w tajemnicy danych w okresie wykonywania funkcji w komisji oraz po jej zakończeniu.
5. Dane osób uprawnionych są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji uprawnień do uzyskania świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych przeznaczonych na cele pożyczek mieszkaniowych.

§ 4

1. Ze wspólnych środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe mogą korzystać:
1) Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (na czas określony i nieokreślony) w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.
2) Pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, zdrowotnych.
3) Emeryci i renciści – byli pracownicy szkół i placówek oświatowych, które zawarły umowy z ZSOF-K.
4) Nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
5) Emeryci i renciści – byli pracownicy niepedagogiczni oraz nauczyciele zlikwidowanych szkół, jeżeli organ prowadzący wyznaczy szkołę do objęcia ich funduszem, która jest obsługiwana przez ZSOF-K
6) Pracownicy niepedagogiczni obsługiwanych jednostek, którzy odeszli z jednostki na świadczenia przedemerytalne.
7) Członkowie rodzin pracowników zmarłych w czasie zatrudnienia, a także członkowie rodzin po zmarłym byłym pracowniku – emeryci lub renciści, jeżeli pobierają świadczenia z ZUS po zmarłym pracowniku i są uprawnieni do świadczeń socjalnych w danej szkole (placówce) – potwierdzenie uprawnień na wniosku przez dyrektora i głównego księgowego szkoły (placówki).
8) Członkowie Komisji zfśs spoza obsługiwanych jednostek (fundusz mieszkaniowy w ZSOF-K).

2. Do korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe nie są uprawnieni:
1) Pracownicy będący w okresie wypowiedzenia umowy o pracę i nie przechodzący do szkół i placówek obsługiwanych przez ZSOF-K lub na emeryturę.
2) Pracownicy i byli pracownicy w czasie zajęcia komorniczego pobieranego wynagrodzenia, emerytury, renty.
3) Pracownicy przebywający na urlopach bezpłatnych.

§ 5

Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą być przeznaczone na:
1. Remont i modernizację lokalu lub budynku mieszkalnego.
2. Budowę domu jednorodzinnego lub lokalu w domu wielorodzinnym.
3. Nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego, przebudowę strychu, suszarni bądź innego pomieszczenia na cele mieszkalne.
4. Zakup domu lub lokalu mieszkalnego – od spółdzielni mieszkaniowej, firmy deweloperskiej budującej domy lub od osoby fizycznej.
5. Spłatę kredytów zaciągniętych na zakup, budowę lokalu mieszkalnego lub domu.
6. Pokrycie kosztów wykupu lokali spółdzielczych na własność.
7. Pokrycie kosztów partycypacji i kaucji związanej z najmem lokalu mieszkalnego w Towarzystwie Budownictwa Społecznego.

Pożyczki określone w pkt 1-3 przyznawane są w kwotach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
Pożyczki określone w pkt 4-7 przyznawane do wysokości 50% kwoty wymaganej zapłaty, jednak nie więcej niż kwota określona
w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Ze środków zfśs nie można udzielać pożyczek na:
1. Budowę domków letniskowych.
2. Budowę garaży i pomieszczeń gospodarczych.
3. Budowę domków na ogródkach działkowych.
4. Budowę obiektów i pomieszczeń przeznaczonych na działalność gospodarczą.
5. Zakup gruntu pod budowę.

§ 6

Warunki udzielania pożyczek:

1. Wysokość pożyczek i okres spłaty są ustalone w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu i decyzją Komisji zfśs mogą ulegać zmianom w ramach posiadanych środków.
2. Udzielane pożyczki z zfśs są nieoprocentowane.
3. Prawo do złożenia wniosku o pożyczkę mieszkaniową mają uprawnieni, którzy całkowicie spłacili poprzednią pożyczkę lub ostatnia rata ich zadłużenia przypada na miesiąc poprzedzający spłatę nowo przyznanego świadczenia oraz nie mają wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczenia pożyczki w zfśs.
4. Pracownicy uprawnieni do korzystania ze wspólnych środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zatrudnieni:
a) na czas określony krótszy niż okres spłaty pożyczki otrzymują pożyczkę w wysokości umożliwiającej spłatę w okresie ich zatrudnienia,
b) w kilku jednostkach prowadzących wspólną działalność socjalną w zakresie pożyczek mieszkaniowych w ZSOF-K mogą korzystać z pożyczki na cele mieszkaniowe przyznawane ze wspólnego funduszu tylko w jednej z jednostek.5. W przypadku małżeństw zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych kwota pożyczki jest przyznawana każdemu oddzielnie – zapis ten dotyczy wszystkich rodzajów pożyczek.
6. Osoby spłacające pożyczki nieregularnie i zalegające ze spłatą, otrzymują niższą kwotę pożyczki ustaloną przez Komisję zfśs lub w szczególnych przypadkach wstrzymuje się przyznanie pożyczki na okres 2-ch lat.
7. Komisja po przeanalizowaniu dochodów osoby ubiegającej się o pożyczkę i jej możliwości spłaty kredytu może obniżyć wnioskowaną kwotę pożyczki.
8. W celu uzyskania pożyczki należy przedłożyć prawidłowo wypełnione dokumenty:
a/ wniosek – potwierdzony przez dyrektora i głównego księgowego lub uprawnionego pracownika księgowości szkoły (placówki) pieczęcią firmową i pieczęciami imiennymi, wraz z wymaganymi oświadczeniami potwierdzonymi przez wnioskującego,
b/ 3 dwustronne egzemplarze umowy (oryginalność podpisów pożyczkobiorcy i poręczycieli stwierdza podpisem i pieczęcią pracodawca jednostki, w której są lub byli zatrudnieni pracownicy),
c/ klauzulę informacyjną w związku z przetwarzaniem danych osobowych, podpisaną przez pożyczkobiorcę i poręczycieli
9. Emeryci i renciści, nauczyciele pobierający świadczenie kompensacyjne ubiegający się
o pożyczkę potwierdzają wniosek w placówce, z której odeszli na emeryturę (rentę, świadczenie kompensacyjne) lub w której nabyli prawo do świadczeń socjalnych. Główny księgowy lub uprawniony pracownik księgowości potwierdza wysokość otrzymywanej emerytury (renty, świadczenia kompensacyjnego, świadczenia przedemerytalnego).

10. W przypadku braku posiadania przez księgowość szkoły, placówki oświatowej informacji co do wysokości pobieranej emerytury, renty, świadczenia kompensacyjnego osoby uprawnionej, pożyczkobiorca składa pisemne oświadczenie o wysokości i braku zajęcia komorniczego pobieranego świadczenia.

11. W celu umożliwienia Komisji podjęcia decyzji o przyznaniu świadczenia należy przedstawić oryginały niezbędnych dokumentów.
W przypadku ubiegania się o pożyczkę na:

a/ budowę i rozbudowę – zezwolenie na budowę, rozbudowę, a w przypadku budowy domu mieszkalnego na zgłoszenie, urzędowe zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do złożonego zgłoszenia budowy oraz oświadczenie pożyczkobiorcy o przystąpieniu do budowy.

b/ zakup domu lub lokalu mieszkalnego – akt notarialny lub inny dokument nadający prawo własności celem zrealizowania pożyczki,
w przypadku zakupu za pośrednictwem podmiotu zajmującego się budową i sprzedażą domów i lokali mieszkalnych – podstawę wypłaty pożyczki na konto pożyczkobiorcy stanowi umowa zawarta ze sprzedawcą i własne dowody wpłaty lub kredytowa umowa bankowa. Kwota pożyczki może być przelana na wskazane przez pożyczkobiorcę konto sprzedającego.

c/ spłata kredytów mieszkaniowych:
– zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o aktualnej wysokości kwoty pozostałej do spłaty lub
– umowę kredytu udzielonego na cele mieszkaniowe wraz z zaświadczeniem z banku o aktualnej wysokości kwoty pozostałej do spłaty.
Kwota przyznanej pożyczki podlega przelaniu na konto kredytodawcy.

d/ pokrycie kosztów wykupu lokali spółdzielczych na własność – zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej lub jednostki dającej mieszkania do wykupu potwierdzające wykup i określające jego zasady wraz z podaniem konta, na które należy przelać przyznaną pożyczkę.

e/ pokrycie kosztów partycypacji i kaucji związanej z najmem lokalu mieszkalnego w Towarzystwie Budownictwa Społecznego – umowa partycypacyjna z TBS, dowód wpłaty kaucji.

12. W przypadku dokumentów wystawionych na współmałżonka pożyczkobiorcy należy jeszcze przedstawić do wglądu odpis aktu małżeństwa oraz złożyć oświadczenie, że małżonkowie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.
13. Nieprzedstawienie oryginałów wymienionych dokumentów jest równoznaczne z odmową przyznania pożyczek z publicznych środków zfśs na wymienione wyżej cele.
14. Pożyczki na cele określone w § 5 pkt 2-7 przyznawane są tylko raz. Dokumenty potwierdzające dla pożyczek określonych w pkt 2-3 muszą być wydane nie wcześniej niż 5 lat przed datą rozpatrzenia wniosków przez Komisję a w pkt 4-7 nie wcześniej niż 1 rok.
15. Z pożyczki na budowę domu, rozbudowę domu, zakup mieszkania, spłatę kredytów zaciągniętych na zakup, budowę lokalu mieszkalnego lub domu, pokrycie kosztów partycypacji i kaucji w TBS może skorzystać osoba, która pracuje w jednostce należącej do scentralizowanego funduszu co najmniej 5 lat i jest zatrudniona na czas nieokreślony.

§ 7

Zabezpieczenie spłaty:

1. Pożyczki udzielane na cele mieszkaniowe wymagają poręczenia dwóch osób – pracowników szkół i placówek oświatowych obsługiwanych przez Zespół.
2. Poręczycielami nie mogą być:
a/ osoby zalegające ze spłatą pożyczek,
b/ małżeństwa – dla jednego pożyczkobiorcy,
c/ współmałżonkowie pożyczkobiorców,
d/ pracownicy zatrudnieni na czas określony.
3. Pożyczkobiorca nie może mieć jako poręczycieli obydwu emerytów (rencistów), jedna osoba musi być pracująca z wyjątkiem sytuacji w pkt. 4 i 5.
4. W sytuacji braku możliwości poręczenia emerytowi (renciście) przez co najmniej jedną osobę pracującą w jednostkach obsługiwanych przez ZSOF-K i poręczenia udzielonego przez dwóch emerytów z tych jednostek, dopuszcza się zastosowanie dodatkowego – trzeciego poręczenia spłaty przez pracującego członka rodziny starającego się o pożyczkę emeryta (rencistę), który regularnie spłacał raty poprzednich zadłużeń. Dodatkowe poręczenie członek rodziny uprawnionego emeryta (rencisty) poświadcza pisemnie w siedzibie ZSOF-K. Do poręczenia załącza zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
5. Jeżeli emeryt (rencista) spłacający regularnie raty wcześniejszych zadłużeń nie może uzyskać poręczenia osoby pracującej
w jednostkach obsługiwanych przez ZSOF-K a poręczenia udzieli mu dwóch emerytów z tych jednostek może otrzymać pożyczkę
w maksymalnej wysokości 10 000 zł.
6. W razie niespłacania pożyczki przez pożyczkobiorcę obowiązek spłaty pożyczki przechodzi solidarnie na poręczycieli.
7. O fakcie niespłacania pożyczki przez pożyczkobiorcę ZSOF-K powiadamia poręczycieli i zakład pracy pożyczkobiorcy. Po trzech nieskutecznych powiadomieniach ZSOF-K może wystąpić z pismem do księgowości jednostek organizacyjnych w których zatrudnieni są poręczyciele z wnioskiem o potrącanie w ratach poręczonych kwot.
8. Poręczyciel, który nie wywiązuje się ze spłaty poręczonej kwoty w przypadku braku spłaty przez pożyczkobiorcę może decyzją Komisji mieć obniżoną kwotę pożyczki, o którą będzie się ubiegać. Nie może też być poręczycielem dla innych wnioskodawców.
9. W sytuacji uchylania się pożyczkobiorcy i poręczycieli od spłaty pożyczki i niemożności jej ściągnięcia, ZSOF-K dochodzi swoich praw na drodze sądowej.
10. Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w przypadku:
a/ rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 K. p. lub art. 26.ust.1 K.N. oraz
w drodze wypowiedzenia przez zakład pracy lub pracownika. Zadłużenie należy spłacić najpóźniej w ostatnim dniu zatrudnienia,
b/ wykorzystaniu pożyczki na inny cel niż określony w umowie,
c/ zaciągnięciu pożyczki dla osoby trzeciej.
11. Dyrektor szkoły (placówki) jest zobowiązany do natychmiastowego pisemnego powiadomienia o rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy z pożyczkobiorcą, a także z osobą, która złożyła wniosek o udzielenie pożyczki. Brak takiego powiadomienia skutkuje odpowiedzialnością odszkodowawczą szkoły (placówki).
12. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy z pożyczkobiorcą niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek pożyczkobiorcy poparty zgodą Dyrektora szkoły, placówki, z funduszu której korzystał pożyczkobiorca i zgodą poręczycieli spłata pożyczki może być kontynuowana w ratach.
13. Zasady zawartej w pkt. 12 nie stosuje się do pracowników przechodzących:
a/ do szkół (placówek oświatowych) prowadzących wspólną działalność socjalną w ZSOF-K,
b/ na emerytury, renty, świadczenia: kompensacyjne, przedemerytalne.
14. W ślad za pracownikiem przechodzącym do innej placówki prowadzącej wspólną działalność w ZSOF-K. Główny księgowy przekazuje potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wyciągu z karty zadłużeń wraz z ustalonym saldem do spłaty do nowej szkoły (placówki oświatowej).
15. Pracownicy przechodzący na emerytury (renty, świadczenia: kompensacyjne, przedemerytalne) samodzielnie kontynuują spłatę pożyczki wg umowy o pożyczkę, na konto wskazane w wyciągach z kart zadłużeń.

§ 8

1. Przyznane pożyczki ZSOF-K przelewa na konto osobiste pożyczkobiorcy lub na konto socjalne szkoły (placówki) zatrudniającej pożyczkobiorcę. W przypadku emerytów (rencistów) na ich konta osobiste lub do szkoły (placówki) której są emerytami (rencistami).
2. Spłata pożyczki rozpoczyna się w terminie 1-3 miesięcy od jej udzielenia. Raty płatne są w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
3. Księgowość szkoły (placówki) jest zobowiązana do potrącania comiesięcznych rat z poborów pożyczkobiorcy według przesłanej umowy i wyciągu z karty zadłużeń.
4. W sytuacji, gdy wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą są niewystarczające do pokrycia kwoty raty, pożyczkobiorca zobowiązany jest do samodzielnej, regularnej spłaty w kwotach i terminach ustalonych w umowie na konto bankowe ZSOF-K.
5. Pożyczkobiorcy – emeryci i renciści dokonują spłaty pożyczki na konto ZSOF-K wskazane na wyciągu z karty zadłużeń.
6. Pożyczkobiorca ma prawo spłacenia pożyczki w terminie krótszym niż w umowie pożyczki.

§ 9

1. W uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach, np. ciężka, długotrwała choroba, nagły wypadek, śmierć pożyczkobiorcy, utrata mienia spowodowana klęską żywiołową lub innym osobistym wypadkiem losowym, niespłacona część pożyczki może zostać:
a/ umorzona w części lub całości,
b/ spłata pozostałej kwoty rozłożona na dłuższy okres,
c/ zawieszona.
2. Decyzję o umorzeniu podejmuje i przekazuje do ZSOF-K Dyrektor szkoły, placówki, w której pracuje (pracował) pożyczkobiorca. ZSOF-K w porozumieniu z Komisją zfśs dokonuje odpisania umorzonej kwoty z funduszu szkoły (placówki) zgromadzonego
w ZSOF-K na cele mieszkaniowe i powiadamia o tym fakcie zakład pracy.
3. Z tytułu umorzonej kwoty pożyczki zakład pracy wystawia PIT dla swojego pracownika lub byłego pracownika, w którym wykazuje wartość umorzonej kwoty.
4. Pożyczkobiorcy znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, których średni dochód netto
z ostatnich 3-ch miesięcy na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczył:
– 60% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę w gospodarstwie jednoosobowym,
– 50% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę w gospodarstwie wieloosobowym
mogą mieć ustalony indywidualny okres spłaty. Okres spłaty może być przedłużony maksymalnie do 12 miesięcy.
5. Zmiana warunków spłaty (rozłożenie spłaty zadłużenia na mniejsze raty, zawieszenie spłaty) przyznawana jest na pisemną prośbę pożyczkobiorcy. Wypełniony, poparty złożonym oświadczeniem i zaakceptowany przez poręczycieli druk „Prośba o zmianę warunków spłaty zadłużenia” pożyczkobiorca składa na posiedzenie Komisji ds. pożyczek mieszkaniowych.
6. Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej jest dokumentem. Prawdziwość danych zawartych w oświadczeniu, potwierdzona własnoręcznym podpisem osoby składającej oświadczenie podlega odpowiedzialności karnej na mocy Kodeksu karnego.
7. Komisja może żądać udokumentowania zaistnienia zdarzenia losowego w zakresie niezbędnym do jego potwierdzenia.
8. Zawieszenie spłaty pożyczki, rozłożenie na mniejsze raty może wydłużyć spłatę pożyczki maksymalnie do 1 roku. O okresie wydłużenia decyduje Komisja na podstawie przedstawionych przez pożyczkobiorcę dokumentów.
9. Pracownicy zatrudnieni na czas określony nie mogą korzystać z zawieszenia spłaty pożyczki lub rozłożenia na większą ilość rat
z zastrzeżeniem pkt 10.
10. Jeżeli z powodu wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności o charakterze powszechnym (np. epidemii) spłata świadczenia byłaby połączona z nadmiernymi trudnościami, czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy, zgodnie z zasadami współżycia społecznego pożyczkobiorca zatrudniony na czas określony może ubiegać się o zmianę warunków spłaty przyznanej pożyczki. Wówczas na pisemny wniosek pożyczkobiorcy zaakceptowany przez dyrektora jednostki i poręczycieli może nastąpić zmiana warunków spłaty zadłużenia.
11. Pisemną informację o zatwierdzonych zmianach warunków spłaty zadłużenia ZSOF-K przekazuje wszystkim zainteresowanym stronom zawartej umowy o pożyczkę.

§ 10

1. Członkowie Komisji działający na podstawie pisemnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych udzielonych przez kierownika ZSOF-K rozpatrują wnioski i przyznają świadczenia zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
2. Przetwarzanie danych jest niezbędne do przyznania pożyczki ze środków publicznych – zfśs. Odmowa udostępnienia danych osobowych jest równoznaczna z odmową przyznania świadczeń ze środków zfśs.
3. Pracownicy ZSOF-K wraz z Komisją ds. przyznawania pożyczek zastrzegają sobie prawo do kontroli, czy przyznana pożyczka została wykorzystana przez pożyczkobiorcę na cel wskazany we wniosku.
4. Komisja zfśs rozpatruje wnioski w ustalonych terminach, 5 razy w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku zaistnienia uzasadnionych sytuacji losowych:
a) Komisja może się zebrać w dodatkowo ustalonym terminie,
b) posiedzenia Komisji mogą odbywać się w formie telekonferencji i/lub wideokonferencji,
c) Komisja może przesunąć termin posiedzenia lub odwołać posiedzenie.
5. Wnioski nie rozpatrzone na danym posiedzeniu z powodu braku środków przechodzą na następne posiedzenie.
6. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego kryteriów regulaminowych, może on zostać załatwiony odmownie lub przesunięty na następne posiedzenie do rozpatrzenia po uzupełnieniu dokumentacji.
7. Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół, który po zatwierdzeniu przez Kierownika ZSOF-K stanowi podstawę do wypłaty przyznanych świadczeń.
8. W przypadku negatywnej decyzji Komisji wnioskodawca ma prawo odwołać się do Kierownika ZSOF-K w terminie do 14 dni od dnia otrzymania informacji. Decyzja Kierownika jest ostateczna.

§ 11

Świadczenia udzielane z zfśs nie mają charakteru roszczeniowego.

§ 12

Wypełnione, potwierdzone przez dyrektora i głównego księgowego lub uprawnionego pracownika księgowości obsługiwanej jednostki organizacyjnej dokumenty w sprawie pożyczki z zfśs należy składać w: Zespole Scentralizowanej Obsługi Finansowo-Księgowej – Nowy Sącz ul. Batorego 76.

§ 13

Sprawy nie uregulowane niniejszym Regulaminem załatwia Kierownik Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo-Księgowej
w Nowym Sączu w uzgodnieniu z Komisją zfśs.

§ 14

Regulamin jest udostępniany na każde żądanie osoby uprawnionej do korzystania ze świadczeń zfśs w ZSOF-K.

§ 15

Regulamin wchodzi w życie po uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi i Komisją zfśs z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku.
Regulamin stanowi Załącznik nr 1 do Umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej przeznaczonej na cele pożyczek mieszkaniowych.
Traci moc Regulamin obowiązujący od 01.01.2020 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 22.06.2020 r.